Ogólnopolski Związek Bezrobotnych

projekt: http://szablony.atcsites.com

Księga gości ::  Ogłoszenia ::  Forum dyskusyjne ::  Publicystyka ::  Galeria Zdjęć ::  Flash ::  Linki do stron ::  Pliki do pobrania ::  Panel

projekt: http://szablony.atcsites.com

Zarząd Główny OZB

Statut

KRS

Deklaracja Ideowa

Deklaracja członkowska

Skład Zarządu

Księgowość

Współpraca

Porozumienia

Przynależność do innych organizacji

Założenie oddziału

Protokoły pokontrolne

Sprawozdania

Inicjatywy Zarządu Głównego

Źródła finansowania

Działalność OZB

Inicjatywy społeczne

Działania Nadzorcze

Ruch przeciw bezradności społecznej

Poradnia Obywatelska

Infotelefon

Stop Rasizmowi

Ekonomia Społeczna

Programy

projekt: http://szablony.atcsites.com

Statut

Rozdział I

Postanowienie ogólne

Nazwa, teren działalności, siedziba, charakter prawny

§1

1.Prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności, a w szczególności osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem.
2.Nosi nazwę Ogólnopolski Związek Bezrobotnych.
3.Używa skrótu OZB.
4.Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104)i niniejszego Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
5.Nazwa stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 2

Terenem działalności jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

Siedzibą władz naczelnych OZB jest Ełk.

§ 4

Jednostki organizacyjne OZB powoływane są na mocy uchwały Zarządu OZB, jednak bez ustanawiania odrębnej podmiotowości prawnej tych oddziałów.

§ 5

Zarząd OZB nie odpowiada za zobowiązania podejmowane przez Zarządy Oddziałów.
§6

OZB może być członkiem krajowych , zagranicznych i międzynarodowych stowarzyszeń o takim samym lub podobnym profilu działania, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których stroną jest Polska. O przystąpieniu i wystąpieniu decyduje Zarząd OZB.

§ 7

OZB używa pieczęci prostokątnej "Ogólnopolski Związek Bezrobotnych Zarząd Główny w Ełku''

§ 8

OZB realizując statutowe cele może pozyskiwać na ten cel środki finansowe z odpłatnej działalności statutowej we wszystkich formach dozwolonych przez obowiązujące prawo,a dochód nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
OZB nie prowadzi działalności gospodarczej. Działalność OZB opiera się na społecznej, woluntarystycznej pracy członków.
Może jednak zatrudnić pracowników do prowadzenia swoich spraw.

Rozdział II

Cele i środki działania

§ 9

Celem OZB jest:
1) tworzenie systemu obrony spraw i dobra bezrobotnych,
2) reprezentowanie i obrona praw w zakresie praw konstytucyjnych,
ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, ustawy o
zaopatrzeniu emerytalno - rentowym;
3) przyczynianie się do tworzenia warunków umożliwiających powstawanie
nowych miejsc pracy, oraz czynienia wszelkich starań, aby uchronić istniejące firmy przed upadkiem,
4) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
5) organizowanie możliwości przekwalifikowania zawodowego, szkoleń aktywizacyjnych, oraz robót publicznych,
6) organizowanie społecznego ruchu walki z bezrobociem,
7) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, kształtowanie aktywności społecznej i ochrona godności człowieka,
8) działanie na rzecz sprawiedliwych relacji społeczno-ekonomicznych, wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
9) promowanie idei Unii Europejskiej, inicjowanie i wspieranie procesów integracyjnych Polski z UE
10)upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, kształtowanie postaw obywatelskich i zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne i gospodarcze kraju.
11) pomoc w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji przydatnych człowiekowi w aktywności zawodowej oraz działalności społeczno-politycznej
12)przeciwdziałanie patologiom społecznym, poradnictwo obywatelskie,
13)pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, organizowanie grup samopomocowych,
14) działalność charytatywna
15) działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego,
16) ochrona i promocja zdrowia,
17) czynny udział w referendach, wyborach do władz: samorządowych, parlamentarnych, prezydenckich i europejskich.

§ 10

OZB realizuje swoje cele przez:
1) konstruktywne współdziałanie z organami władzy samorządowej i państwowej w zakresie realizacji przyjętych celów statutowych;
2) prowadzenie poradnictwa prawnego i działalności informacyjnej w zakresie obrony praw osób uprawnionych do otrzymywania zasiłków i świadczeń przedemerytalnych,
3) wypowiadanie się w sprawach ustawodawstwa dotyczącego osób
uprawnionych do zasiłków i świadczeń przedemerytalnych;
4) reprezentowanie członków OZB wobec organów władzy państwowej i samorządowej;
5) współpracę ze związkami zawodowymi, partiami politycznymi;
6) realizowanie potrzeb i postulatów członków OZB;
7) prowadzenie szkoleń w celu umożliwienia osobom bezrobotnym zdobycia lub uzupełnienia kwalifikacji zawodowych zgodnych z potrzebami rynku pracy;
8) prowadzenie biur pośrednictwa pracy
9) inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji;
1o) podejmowanie działań służących rozwojowi współpracy regionalnej i lokalnej między Polską a krajami Unii Europejskiej
11) podejmowanie zadań zleconych przez organy administracji publicznej na zasadach zawartych w ustawie o współpracy organów administracji
publicznej z organizacjami pozarządowymi
12)organizowanie spotkań, szkoleń, seminariów oraz innych form poszerzania wiedzy służących promocji programu OZB
13) podejmowanie inicjatyw mających na celu ochronę praw człowieka i obywatela.
14) aktywne uczestnictwo w życiu publicznym.
15) organizację wymiany międzynarodowej ludzi bezrobotnych
16) prowadzenie działalności wydawniczej.
17) współpracę z organizacjami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi o zbliżonych celach.
18) uczestnictwo w organizacjach krajowych i międzynarodowych,
19) działania na rzecz edukacji, wychowania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz organizowania grup samopomocowych

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§11

Członkowie OZB dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych.

§12

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych, która aprobuje statut OZB.
2. Warunkiem przyjęcia do OZB jest złożenie pisemnej deklaracji,
która powinna zawierać datę złożenia, imię i nazwisko osoby składającej, jej miejsce zamieszkania, zawód, wysokość miesięcznej składki, podpis.
3. Przyjęcie do OZB winno być potwierdzone na deklaracji przez członka zarządu lub przez osobę przez niego uprawnioną.

§13

Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo:
1) wybierać i być wybierani do władz OZB,
2) uczestniczyć w działalności OZB i otrzymać legitymację członkowską,
3) uzyskiwać informacje o działalności OZB, oraz korzystać z pomocy dla
realizacji celów określonych w niniejszym Statucie,
4) zgłaszać wnioski i przedstawiać propozycje dotyczące działalności OZB.

§14

1) Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością OZB, która zadeklaruje na rzecz tego stowarzyszenia pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji.
2) Członek wspierający - osoba prawna, działa w OZB za pośrednictwem swego przedstawiciela.
3) Członek wspierający ma prawo uczestniczyć w działaniu oraz zgłaszania wniosków i przedstawiania propozycji dotyczących działalności OZB.
Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia ustalają członkowie wspierający z zarządem OZB.
4) Członkiem Honorowym może być osoba fizyczna, która zasłużyła się w sposób szczególny w urzeczywistnianiu celów OZB lub wniosła wybitny wkład w rozwój idei OZB. Nadanie godności Członka Honorowego OZB następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia członków OZB.

§15

Do podstawowych obowiązków członków zwyczajnych i honorowych OZB należy:
1) przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz OZB,
2) aktywne uczestniczenie w realizacji celów i założeń statutowych OZB,
3) regularne opłacanie składek.
4) uczestniczenie w zebraniach i pracach OZB, imprezach i innych
działaniach wynikających z realizacji celów OZB;
5) czynne i bierne uczestniczenie w wyborach do władz OZB
Członkowie wspierający OZB obowiązani są:
1) swoją postawą i działalnością przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia OZB;
2) dbać o jego dobre imię;
3) popierać i czynnie realizować cele OZB;
4) przestrzegać postanowień statutu, uchwał władz OZB i powszechnie
obowiązującego prawa;
5) członkowie wspierający OZB mogą jako osoby zaproszone uczestniczyć w spotkaniach,
imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów OZB oraz
uczestniczyć w zebraniach Zarządu i Walnym Zgromadzeniu członków OZB z głosem
doradczym.

§16

Członkostwo wygasa przez:
1. Rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu Oddziału.
2. Wykluczenie przez Zarząd Oddziału OZB:
a) za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami OZB;
b) za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez okres 6 miesięcy;
c) na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 10 członków OZB;
3. z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu;
4. śmierć członka.
5. ustanie członkostwa członka wspierającego następuje w skutek pisemnej rezygnacji z członkostwa lub złamania warunków umowy spisanej z Zarządem OZB.

§17

Od uchwały Zarządu Oddziału OZB w przedmiocie wykluczenia, członkowi przysługuje
odwołanie do Zarządu OZB, wniesione na co najmniej 10 dni przed wyznaczonym terminem obrad. Uchwała Zarządu OZB jest decyzja ostateczną.

Rozdział IV

Władze Ogólnopolskiego Związku Bezrobotnych

§18

1) Władzami OZB są:
a) Zgromadzenie Delegatów,
b) Zarząd OZB,
c) Komisja Rewizyjna,
2) Kadencja wszystkich władz OZB trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Zgromadzenia Delegatów.
3) Władzom OZB przysługuje prawo dokooptowania nowych członków w miejsce tych, którzy ustąpili w czasie trwania kadencji. Dokooptowania Zarządu dokonuje Prezes Zarządu, a w Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący tej Komisji, w obu wypadkach poprzez mianowanie. Liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1 /3 liczby osób pochodzących z wyboru.
4) O ile dalsze postanowienia nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz zapadają zwykła większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§19

1) Najważniejszą władzą OZB jest Zgromadzenie Delegatów, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2) Zwyczajne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze zwoływane jest przez OZB co 4 lata.

§20

1) Nadzwyczajne Zgromadzenie Delegatów zwołuje Zarząd OZB:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie 2/3 delegatów,
c) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
2) Nadzwyczajne Zgromadzenie Delegatów winno odbywać się w terminie nie dłuższym niż 2 m-ce od podjęcia uchwały przez Zarząd Główny OZB i obraduje nad sprawami, dla których zostało powołane.

§21

W Zgromadzeniu Delegatów udział biorą:
1) Z głosem stanowiącym: delegaci - wybrani w Oddziałach OZB
2 ) Z głosem doradczym:
a) członkowie ustępujących władz, o ile nie zostali wybrani delegatami,
b) członkowie wspierający,
c) zaproszeni goście.

§22

1) Uchwały Zgromadzenia Delegatów zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1 /2 ogólnej liczby delegatów, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
2) O zwołaniu Zgromadzenia Delegatów Zarząd OZB zobowiązany jest powiadomić członków lub delegatów co najmniej 1 miesiąc przed terem Zgromadzenia Delegatów, podając miejsce, termin i porządek obrad, a w przypadku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Delegatów informuje również na czyje żądanie jest on zwołany.

§23

Do kompetencji Zgromadzenia Delegatów należy:
1) Uchwalenie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej OZB,
2) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności władz OZB,
3) Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi OZB,
4) Uchwalenie zmian Statutu,
5) Ustalenie składek,
6) Wybór członków Zarządu OZB i Komisji Rewizyjnej,
7) Uchwalenie regulaminów działania Zarządu OZB i Komisji Rewizyjnej,
8) Zatwierdzanie uchwał Zarządu OZB w przedmiocie przystąpienia lub wystąpienia z innych stowarzyszeń,
9) Zatwierdzanie wytycznych preliminarza budżetowego i sprawozdań finansowych,
10) Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu OZB o skreśleniu z listy członków,
11) Rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Zarząd OZB, Komisję Rewizyjną i delegatów,
12) Podjęcie uchwały o rozwiązaniu się OZB.

§24

Zarząd OZB:
1) Składa się z 5-10 członków wybranych przez Zgromadzenie Delegatów.
2) Konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu i wybiera spośród siebie: prezesa, 2 wiceprezesów, sekretarza, skarbnika i członków Prezydium.
3) Nie łączy funkcji skarbnika z inną funkcją w Zarządzie OZB,
4) Posiedzenie odbywa się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak, niż 2 razy w roku.
5) Uchwały podejmuje zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków, w tym prezesa lub wiceprezesa. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.
6) Działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zgromadzenie Delegatów.

§25

Do kompetencji Zarządu OZB należy:
1) Kierowanie działalnością OZB i realizowanie zadań zgodnie ze Statutem oraz uchwałami Zgromadzenia Delegatów.
2) Uchwalenie planów pracy i czuwanie nad ich realizacją.
3) Powoływanie i rozwiązywanie oddziałów oraz sprawowanie nadzoru nad ich działalnością.
4) Powoływanie i rozwiązywanie stałych lub doraźnych Komisji i Zespołów oraz uchwalanie regulaminów ich działania.
5) Uchwalanie preliminarzy dochodów i wydatków.
6) Opracowywanie materiałów na Zgromadzenie Delegatów, w tym dotyczących budżetu i finansów.
7) Uchwalenie regulaminów działania Biura Zarządów Oddziałów i powoływanie Tymczasowego Zarządu Oddziału do czasu usunięcia przyczyny zawieszenia lub podjęcia uchwały przez Zgromadzenie Członków danego oddziału.

§26

1) Prezydium Zarządu kieruje bieżącą działalnością OZB w okresie między posiedzeniami Zarządu, zgodnie z regulaminem.
2) Uchwały Prezydium Zarządu OZB zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym prezesa lub wiceprezesa i podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
3) Posiedzenia Prezydium Zarządu OZB odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

§27

1.Komisja Rewizyjna jest niezależna od zarządu, składa się z 3-5 członków, którzy wybierają ze swego składu przewodniczącego i sekretarza.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
- nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
- nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
- nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535);

§28

1) Komisja Rewizyjna powołana jest do przeprowadzania co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności OZB ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo - gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.
2) Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu OZB z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądać wyjaśnień.
3) Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w Posiedzeniach Zarządu OZB i jego Prezydium z głosem doradczym.
4) Komisja Rewizyjna OZB sprawuje nadzór nad działalnością Komisji Rewizyjnej Oddziałów i koordynuje ich działalność oraz uchwala regulamin ich działania.
5) Komisja Rewizyjna sporządza sprawozdania i występuje do Zgromadzenia Delegatów z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu OZB.
6) Szczegółowy zakres działalności Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Zgromadzenie Delegatów.

Rozdział V

Tworzenie i rejestracja oddziałów
1.Dokumenty wymagane przy rejestracji oddziału:
a) protokół z zebrania założycielskiego zawierający uchwałę o wyborze Komitetu Założycielskiego, podpisany przez przewodniczącego zebrania i protokolanta,
b) lista członków założycieli - min. 15 osób,
c) oświadczenie członków założycieli:
"My, niżej podpisani, oświadczamy, że jesteśmy obywatelami polskimi
zdolnymi do czynności prawnych i nie pozbawionymi praw publicznych."
Należy przy tym podać imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia oraz adresy zamieszkania członków założycieli.
2.Oddziały OZB powoływane są na podstawie uchwały Zarządu.
3. Uchwała Zarządu OZB o powołanie oddziału winna określać teren działania Oddziału oraz miejsce siedziby.

§29

Zarząd Oddziału OZB jest obowiązany, w terminie 14 dni od chwili jego powołania, zawiadomić o tym starostę właściwego ze względu na siedzibę Oddziału, podając skład zarządu i adres siedziby jednostki, oraz doręczyć statut OZB .

§30

1) Władzami Oddziału są:
a) zgromadzenie Członków Oddziału,
b) Zarząd Oddziału,
c) Komisja Rewizyjna Oddziału,
2) Kadencja władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub
jawnym w zależności od uchwały Zgromadzenia Członków Oddziału.

§31

Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd Oddziału co najmniej raz na cztery lata.0 miejscu i terminie Zgromadzenia Członków wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd Oddziału zawiadamia członków co najmniej na 30 dni przed rozpoczęciem Zgromadzenia.

§32

1) Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków zwoływane jest:
a) na żądanie któregoś z członków Zarządu OZB,
b) na podstawie uchwały Zarządu Oddziału,
c) na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału,
d) na wniosek pisemny co najmnej1/3 ogólnej liczby członków Oddziału OZB,
2) Zarząd Oddziału zwołuje nadzwyczajne Zgromadzenie Członków w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania wniosku (żądania) albo podjęcia uchwały oraz ustala zasady wyboru delegatów w oddziałach.

§33

W Zgromadzeniu Członków Oddziału biorą udział:
1) Z głosem decydującym - członkowie zwyczajni.
2) Z głosem doradczym - członkowie wspierający oraz osoby zaproszone.

§34

Do kompetencji Zgromadzenia Członków Oddziału należy:
1) Uchwalenie programu działalności Oddziału z godnie z postanowieniem Statutu i uchwałami naczelnych władz OZB.
2) Wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej Oddziału oraz delegatów na Zgromadzenie Delegatów.
3) Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału
4) Podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną Oddziału i członków, a także podejmowanie innych decyzji Zgromadzenia Członków.
5) Protokół z obrad Zgromadzenia Członków Oddziału powinien być przekazany Sekretarzowi Zarządu OZB w ciągu 14 dni.

§35

Zarząd Oddziału
1) Zarząd Oddziału składa się z 5 - 7 osób, które spośród siebie wybierają swoje prezydium.
2) Funkcja skarbnika nie może być łączona z inną funkcją pełnioną w Oddziale.
3) Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale.
4) Uchwały Zarządu Oddziału zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków, w tym prezesa lub jednego z wiceprezesów. W razie równości głosów, decyduje głos przewodniczącego obrad.
5) Zarząd Oddziału działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd OZB.

§ 36

Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
1) uchwalanie planów działalności Oddziału OZB oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania,
2) realizowanie uchwał Zgromadzenia Członków,
3) decydowanie o sprawach przedstawionych przez prezydium Zarządu Oddziału,
4) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych w ramach uprawnień udzielonych przez Zarząd OZB,
5) Podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych w zakresie uprawnień innych władz OZB.

§ 37

1) Prezydium Zarządu Oddziału kieruje bieżącą działalnością Oddziału w okresie między posiedzeniami Zarządu Oddziału zgodnie z regulaminem działalności Prezydium, uchwalonym przez Zarząd Oddziału.
2) Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak, niż raz w miesiącu.
3) Uchwały Prezydium Zarządu zapadają przy obecności co najmniej połowy członków w tym prezesa lub sekretarza i wymagają zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu Oddziału.
4) Prezydium Zarządu Oddziału do dnia 31 lipca i 31stycznia składa półroczne oraz roczne sprawozdanie merytoryczne z bieżącej działalności oddziału dla Zarządu OZB.
5) Skarbnik na zakończenie roku budżetowego na posiedzeniu Prezydium Zarządu Oddziału składa sprawozdanie z działalności finansowej oddziału iw terminie jednego miesiąca przesyła je do Zarządu OZB.
6) W przypadku realizacji zadań w ramach środków finansowych pozyskanych z programów pomocowych rozliczenie finansowe wraz z dokumentacją i fakturami musi być przesłane Zarządowi OZB w następny dzień po upływie terminu realizacji zadania.

§38

1.Komisja Rewizyjna Oddziału jest niezależna od Zarządu, składa się z 3-5 członków, którzy wybierają ze swego składu przewodniczącego i sekretarza.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
- nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
- nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
- nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535);
2. Komisja Rewizyjna Oddziału powołana jest do przeprowadzania przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Oddziału OZB ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo - gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.
3.Komisja Rewizyjna Oddziału ma prawo występowania do Zarządu Oddziału z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Oddziału i Prezydium Zarządu Oddziału z głosem doradczym.
5. Komisja Rewizyjna Oddziału składa sprawozdanie na Zgromadzeniu Członków wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału oraz przesyła je do Komisji Rewizyjnej OZB w terminie 1 miesiąca.
6. Szczegółowy zakres działalności Komisji Rewizyjnej Oddziału określa regulamin uchwalony przez Komisję Rewizyjną OZB.

Rozdział VI

Majątek OZB

§ 39

1. Majątek OZB stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Z majątku OZB nie wolno:
a) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem OZB w stosunku do swoich członków, członków organów oraz osobom z którymi członkowie pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo sa związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej ,,osobami bliskimi"
b) przekazywać majątku OZB na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz im osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywać majątek OZB na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz im osoby bliskie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
d) dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie OZB, członkowie organów lub pracownicy oraz im osoby bliskie.

§40

1. Na fundusze składają się:
1) składki członkowskie,
2) dotacje, darowizny i zapisy,
3) wpływy z działalności statutowej,
4) dochody z majątku OZB,
5) wpływy z ofiarności społecznej;
2. Sposób dysponowania wpływami na rzecz OZB określa uchwała Zarządu OZB.

§41

1. OZB prowadzi działalność finansową i rachunkową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Formy i tryb prowadzenia rachunkowości określa Zarząd OZB.
Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

§42

Dla ważności pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy: prezesa lub wiceprezesa oraz sekretarza. Zaciągania zobowiązań majątkowych i finansowych wymaga reprezentacji dwuosobowej, w tym prezesa lub wiceprezesa i każdorazowo sekretarza.

§43

Zmiana Statutu i rozwiązanie OZB następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Delegatów podjętej zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 delegatów upoważnionych do głosowania. Uchwała Zgromadzenia Delegatów o rozwiązaniu się OZB określi sposób przeprowadzenia likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek OZB.

projekt: http://szablony.atcsites.com

Warmińsko-Mazurskie

Ełk

Nowe Miasto Lubawskie

Olsztyn

Pomorskie

Zachodnio-Pomorskie

Lubuskie

Kostrzyn n/Odrą

Zielona Góra

Mazowieckie

Marki

Warszawa

Podlaskie

Lubelskie

Chełm

Łódzkie

Łódź

Sieradz

Dolnośląskie

Wrocław

Opolskie

Namysłów

Śląskie

Świętokrzyskie

Podkarpackie

Jasło

Małopolskie

Wszelkie prawa zastrzeżone dla OZB

Strona główna